این قسمت درحال تکمیل است

نحوه محاسبه کرایه

محاسبه کرایه با مبدا ملایر به شرح زیر انجام میشود.


در حال حاضر به صورت تقریبی مراکز استان ها در نظر گرفته میشود.
به این شکل که هر کیلومتر مبلغ ۲۰۰۰ تومان برای وانت و نیسان و برای خاور مبلی هر کیلومتر ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته میشود.

برای مثال یک مرسوله از مبدا ملایر به تهران. اگر مسیر ۳۹۰ کیلومتر باشد برای وانت بار ۷۸۰ هزار تومان میشود.

انتخاب شهر مقصد